Garantievoorwaarden d.d. 1 juni 2022 V1

Begrippen:

Garantieverstrekker: Meesman Dakdekkers B.V. 

Garantieverkrijger: Opdrachtgever

Artikel 1

De Garantieverstrekker zal uitsluitend zijn gehouden tot nakoming van de in het garantiecertificaat omschreven verplichtingen, indien ieder van de betrokkenen ten opzichte van elkaar aan de financiële verplichtingen met betrekking tot het in het geding zijnde gegarandeerde werk heeft voldaan. 

Artikel 2

Met inachtneming van de elders in de garantiebepalingen gestelde beperkingen staat de Garantieverstrekker, bij normaal gebruik en onderhoud in voor een periode van 10 (tien) jaar voor verlies van de waterdichtheid dat aanwijsbaar wordt veroorzaakt door:

 1. Gebreken in de gebruikte materialen;
 2. Een applicatiefout;
 3. Fouten in het ontwerp, mits en voor zover dit van de Garantieverstrekker zelf afkomstig is;

Deze garantie gaat in op de ingangsdatum als vermeld op de voorzijde van de certificaat en eindigt automatisch na verloop van 10 (tien) jaar.

Artikel 3

Deze garantie vergoedt de kosten van herstel, of indien economisch voordeliger de kosten van vervanging, inclusief de bijkomende kosten voor het verwijderen en afvoeren beschadigde materialen. Dit alles inclusief de btw mits in de gedeclareerde aanneemsom opgenomen en voor zover niet verrekenbaar voor de Garantieverkrijger. 

De aldus te verlenen vergoeding is, met in achtneming van de maximale schadevergoeding uit hoofde van de door Garantieverstrekker afgesloten verzekering, gemaximeerd tot 125% van de oorspronkelijke gefactureerde aanneemsom van het betreffende project.

Artikel 4

Indien niet expliciet aan de voorzijde van dit garantiecertificaat is aangegeven, wordt eruit hoofde van deze garantie geen vergoeding verleend voor het verwijderen en weer opnieuw aanbrengen van de voorzieningen die al dan niet naderhand op het dakbedekkingssysteem zijn aangebracht, zoals daktuin, zonnepanelen of parkeerdek. Dit ongeacht door wie de voorzieningen zijn aangebracht en ongeacht of er sprake is van een rechtmatige garantieclaim ten aanzien van het dakbedekkingssysteem.

Artikel 5

Van de garantie is uitgesloten schade als gevolg van:

 1. Storm met een windsnelheid van 20.8 m/s (windkracht 9 Beaufort) of meer);
 2. Wijzigingen in gebruik/bestemming van het dak of wijziging van de klimaatklasse van het gebouw;
 3. Gebreken in de onderliggende of aangrenzende (dragende) constructie(s);
 4. Ontwerpfouten, tenzij het ontwerp van de Garantieverstrekker zelf afkomstig is;
 5. Een van buiten komende oorzaak, anders dan normale belastingen en/of invloeden van buitenaf, die de maximale toelaatbare grenzen van de productspecificaties overschrijden;
 6. Beperkingen of uitsluitingen van garanties waarvan op enigerlei wijze schriftelijk melding is gedaan;
 7. Lekkages voortkomend uit bouwkundige tekortkomingen en/of beperkingen;
 8. Bouwkundige aansluitingen afgewerkt met knelstrippen, dik vloeibare materialen (kitten/coatings);
 9. Elke vorm van gevolgschade, bedrijfsschade, boetes, etc;
 10. Het niet nakomen van de in artikel 6 gestelde verplichtingen;
 11. Door derden uitgevoerde (herstel)werkzaamheden aan het dakbedekkingssysteem, zonder schriftelijke toestemming van de Garantieverstrekker.

Artikel 6

De Garantieverstrekker is verplicht:

 1. Tijdens de gehele garantieperiode de dakbedekking jaarlijks (aantoonbaar) te laten reinigen, inspecteren en correctief te laten herstellen door (vakbekwame) personen; 
 2. Om in geval van een garantieclaim het originele garantiecertificaat te kunnen overleggen;
 3. Een schade of een vermoeden daarvan binnen 7 (zeven) dagen per aangetekend schrijven te melden aan de Garantieverstrekker;
 4. Alle maatregelen te (laten) nemen om schade te beperken of te voorkomen

In geval van schade de Garantieverstrekker of haar belangenbehartigers in de gelegenheid te stellen al of niet ter plaatse een onderzoek in te stellen en/of materialenonderzoek te (laten) verrichten

In geval van schade de Garantieverstrekker of haar belangenbehartigers in de gelegenheid te stellen al of niet ter plaatse een onderzoek in te stellen en/of materialenonderzoek te (laten) verrichten.

Artikel 7

Uitsluitend na overdracht van het originele certificaat, gaan de rechten van de garantieverstrekker uit hoofde van dit certificaat over op diens rechtsopvolgers onder algemene titel, alsmede op diens rechtsopvolgers onder bijzondere titel met betrekking tot het object waarin het materiaal is verwerkt. 

Artikel 8

Door reparatie of vervanging zal de duur van de oorspronkelijke garantietermijn niet worden gewijzigd of verlengd.

Artikel 9

Ingeval van insolventie van de Garantieverstrekker loopt de door haar afgesloten verzekering, voor de resterende garantietermijn door, ten behoeve van de Garantieverkrijger. Uitdrukkelijk is bepaald dat de Garantieverkrijger eerst pas na faillissement van Garantieverstrekker een rechtstreeks claimrecht onder haar verzekering verkrijgt.

Artikel 10

Ten behoeve van de kosten voor onderzoek en schadebehandeling is d Garantieverkrijger na insolventie van Garantieverstrekker in iedere claim een eigen bedrage van €250,00 euro verschuldigd.

Artikel 11

Uitdrukkelijk is bepaald dat het garantiecertificaat geen verzekeringsbewijs is. De rechten die kunnen worden ontleend uit de polis van Garantieverstrekker worden bepaald door de condities zoals vastgelegd in deze polis. In geval van een geschil zal de inhoud van de polis te allen tijde prevaleren boven hetgeen vermeld in deze voorwaarden.